Untitled Document
    หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ประวัติโรงเรียน
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    เป้าประสงค์
    แนะนำผู้บริหาร
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนพักนอน
    ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
    ข้อมูลอนามัยนักเรียน
    รายชื่อนักเรียนทุนต่างๆ
    ติดต่อสอบถาม
   อนุรักษ์ "ปูแม่ฟ้าหลวง"
   วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า
   คิดดี ทำดี มีรางวัล
   เกษตรพอเพียงตามแนว
        พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพป.ชร.เขต ๑
   สพป.ชร.เขต ๒
   สพป.ชร.เขต ๓
   สพป.ชร.เขต ๔
   ม.แม่ฟ้าหลวง
   ม.ราชภัฏเชียงราย
   ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
Username:
Password :
|
   สสวท
   สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
   ความรู้รอบตัว
   อบต.แม่สลองใน
   เว็บกลุ่มแม่สลองใน
   มูลนิธิกระจกเงา
   มูลนิธิซีซีเอฟ
   มูลนิธิศุภนิมิตร
   เชียงรายโฟกัส
 
 
 
 
 
 

โครงการ โรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า

1. หลักการและเหตุผล
               การเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า   เป็นการกระตุ้นเตือน  และสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์อาข่า  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ในการใช้สมุนไพรอาข่า รักษาโรค  ซึ่งเป็นผลให้เด็กและเยาวชนมีความรักและหวงแหน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้มีไว้ให้เป็นมกดก  มิให้สูญหายไป  นอกจากนี้การเรียนรู้วิถีีชีวิตชาติพันธอาข่า จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้คนในสังคมได้อย่างปกติสุข  มีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตน
ตลอดจนพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ของตนเอง
ให้สาธารณชนได้รับรู้และแสดงความชื่นชม  ทางโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
ได้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อให้นักเรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางไปพร้อมกับ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์อาข่า

2. วัตถุประสงค์
     1. ผลผลิต ( out  puts )
         -  นักเรียนมีความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์อาข่า
         -  นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาติพันธุ์อาข่า
     2. ผลลัพธ์  ( out  comes )
         -  นักเรียนมีค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่าให้กับนักเรียน
         -  นักเรียนมีจิตสำนึกของการอนุรักษ์  และหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์อาข่า

3. เป้าหมาย
     3.1 ผลผลิต  (เชิงปริมาณ)
          -  นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) มีความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
             ของชาติพันธุ์อาข่า จำนวน 226 คน
          -  นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวัฒนธรรมประเพณี
             วิถีชาติพันธุ์อาข่า จำนวน 226 คน
     3.2  ผลลัพธ์  ( เชิงคุณภาพ)
          - นักเรียนมีค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่าให้กับนักเรียน ร้อยละ 85
          - นักเรียนมีจิตสำนึกของการอนุรักษ์  และหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์อาข่า
             ร้อยละ 85                   

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • นักเรียนมีความรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์อาข่า
  • นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาติพันธุ์อาข่า
  • นักเรียนมีค่านิยมและเจตคติที่ดีต่อวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่าให้กับนักเรียน
  • นักเรียนมีจิตสำนึกของการอนุรักษ์  และหวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์อาข่า

โครงการโรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า

 

>>>>>คลิก!!!!! .... หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า<<<<<

 

 

ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ
 
www.sobdai.com
www.krusakon.com
www.geeratutor.com
www.kruthai.info
www.krubannok.com
e-office
e-money
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
รวมเว็บไซด์ราชการไทย
รัฐบาลไทย
ระบบราชการไทย (กพร)
www.weeratutor.com
สภาครู (คุรุสภา)
สำนักงาน ก.ค.ศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ประเมินภายนอก (สมศ.)
ระเบียนการลาราชการ (๕๕)
 
 

 พรบ.การศึกษา ๔๒
 หลักสูตร ๕๑
 พรบ.ครู ๔๗
 มาตรฐาน สมศ. รอบ ๓
นโยบายการศึกษา (๕๕)
พรบ.บำเหน็ดบำนาญครู ๕๓
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 46
 
 
 
 
**********************************************
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
๑๑๑ หมู่ ๒๒ บ้านแสนใจ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๐๐๕๘ E-mail :doiseanjai@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
Copyright @ 2011 - 2012 http://www.doiseanjai.com All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :
ครูภานุวัฒน์ งามเจริญ      ดูแลระบบโดย : ครูราเชนทร์ ติ๊บแก้ว