Untitled Document
    หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ประวัติโรงเรียน
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    เป้าประสงค์
    แนะนำผู้บริหาร
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนพักนอน
    ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
    ข้อมูลอนามัยนักเรียน
    รายชื่อนักเรียนทุนต่างๆ
    ติดต่อสอบถาม
   อนุรักษ์ "ปูแม่ฟ้าหลวง"
   วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า
   คิดดี ทำดี มีรางวัล
   เกษตรพอเพียงตามแนว
        พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพป.ชร.เขต ๑
   สพป.ชร.เขต ๒
   สพป.ชร.เขต ๓
   สพป.ชร.เขต ๔
   ม.แม่ฟ้าหลวง
   ม.ราชภัฏเชียงราย
   ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
Username:
Password :
|
   สสวท
   สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
   ความรู้รอบตัว
   อบต.แม่สลองใน
   เว็บกลุ่มแม่สลองใน
   มูลนิธิกระจกเงา
   มูลนิธิซีซีเอฟ
   มูลนิธิศุภนิมิตร
   เชียงรายโฟกัส
 
 
 
 
 
 

โครงการ คิดดี ทำดี มีรางวัล

1. หลักการและเหตุผล
               ด้วยโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลจากตัวเมือง นักเรียนเป็นเชื้อชาติอาข่าทั้งหมด จึงทำให้การสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปได้ยากลำบาก
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีปัญหา และพฤติกรรมของนักเรียนมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ ทางฝ่ายกิจการนักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนในโรงเรียนให้ดีขึ้นจึงได้จัดโครงการคิดดี ทำดี มีรางวัล
               โครงงานคิดดี ทำดี มีรางวัล  เป็นโครงการที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาไปแล้ว นอกจากจะมีความรู้  ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม
ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดแล้ว จะนำไปสู่การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการอีกด้วย
               คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็น ลักษณะที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามที่หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กำหนด ซึ่งมีอยู่ 8 คุณลักษณะ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดนั้นต้องได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน  ลักษณะต่าง ๆ จนเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีในการประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่น
     2. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมในโรงเรียนดีขึ้น
     3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการทำความดี

3. เป้าหมาย
     3.1 ผลผลิต  (เชิงปริมาณ)
          -  นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ทุกคน          
             เห็นความสำคัญของการทำความดี
          -  นักเรียนได้แสดงออกทางพฤติกรรมในสิ่งที่ถูกต้อง
     3.2  ผลลัพธ์  ( เชิงคุณภาพ)
          -  นักเรียนมีพฤติกรรมในโรงเรียนที่ดีขึ้น
          -  นักเรียนมีวินัยในตนเองมากขึ้น
          -  นักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด             

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     2. นักเรียนเห็นความสำคัญของการทำความดี
     3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการประพฤติตน

โครงการคิดดี ทำดี มีรางวัล

 

 

 

ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ
 
www.sobdai.com
www.krusakon.com
www.geeratutor.com
www.kruthai.info
www.krubannok.com
e-office
e-money
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
รวมเว็บไซด์ราชการไทย
รัฐบาลไทย
ระบบราชการไทย (กพร)
www.weeratutor.com
สภาครู (คุรุสภา)
สำนักงาน ก.ค.ศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ประเมินภายนอก (สมศ.)
ระเบียนการลาราชการ (๕๕)
 
 

 พรบ.การศึกษา ๔๒
 หลักสูตร ๕๑
 พรบ.ครู ๔๗
 มาตรฐาน สมศ. รอบ ๓
นโยบายการศึกษา (๕๕)
พรบ.บำเหน็ดบำนาญครู ๕๓
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 46
 
 
 
 
**********************************************
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
๑๑๑ หมู่ ๒๒ บ้านแสนใจ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๐๐๕๘ E-mail :doiseanjai@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
Copyright @ 2011 - 2012 http://www.doiseanjai.com All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :
ครูภานุวัฒน์ งามเจริญ      ดูแลระบบโดย : ครูราเชนทร์ ติ๊บแก้ว