ITA Online โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา โปรดเลือกปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2565
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA FACEBOOK ดอยแสนใจ YOUTUBE ดอยแสนใจ
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730 ﷯ แบบสำรวจข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2566 ﷯ ติดต่อ-สอบถาม ผ่านระบบแชท Facebook Messager