ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ชื่อ : นายภานุวัฒน์ นะที
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก : ผู้บริหาร
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8076609
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวมานิดา เสาวรส
ตำแหน่ง : ชำนาญการ 
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางภัทรวดี ชำนาญยา
ตำแหน่ง : ชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายไกรสรณ์ แซ่ฟุ้ง
ตำแหน่ง : ครู 
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว
ตำแหน่ง : ครู 
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายอัครา ปิ่นตารักษ์
ตำแหน่ง : ครู, หัวหน้างานทั่วไป
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวยุพาพร ถมหนวด
ตำแหน่ง : ครู 
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ
ตำแหน่ง : ครู, หัวหน้างานวิชาการ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
ตำแหน่ง : ครู, IT support
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาวิทยาการคำนวณ
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวนิรมล ปิ่นทรายมูล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวแสงเทียน คำน้อย
ตำแหน่ง : ครู, หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาววารี ศรีวรนันท์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายวีระศักดิ์ อุดทา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวเอนิกา วงศ์เมืองแล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ :
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA
ทำเนียบบุคลากร
FACEBOOK ดอยแสนใจ YOUTUBE ดอยแสนใจ
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730