Untitled Document
    หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ประวัติโรงเรียน
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    เป้าประสงค์
    แนะนำผู้บริหาร
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนพักนอน
    ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
    ข้อมูลอนามัยนักเรียน
    รายชื่อนักเรียนทุนต่างๆ
    ติดต่อสอบถาม
   อนุรักษ์ "ปูแม่ฟ้าหลวง"
   วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า
   คิดดี ทำดี มีรางวัล
   เกษตรพอเพียงตามแนว
        พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพป.ชร.เขต ๑
   สพป.ชร.เขต ๒
   สพป.ชร.เขต ๓
   สพป.ชร.เขต ๔
   ม.แม่ฟ้าหลวง
   ม.ราชภัฏเชียงราย
   ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
Username:
Password :
|
   สสวท
   สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
   ความรู้รอบตัว
   อบต.แม่สลองใน
   เว็บกลุ่มแม่สลองใน
   มูลนิธิกระจกเงา
   มูลนิธิซีซีเอฟ
   มูลนิธิศุภนิมิตร
   เชียงรายโฟกัส
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนดอยแสน(ตชด.อนุสรณ์)  ที่ตั้ง ๑๑๑ หมู่ ๒๒    ตำบลแม่สลองใน  อำเภอแม่ฟ้าหลวง    จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๑๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ โทรศัพท์ ๐๕๓ - ๑๖๐๐๕๘ โทรสาร   -     e-mail  doisaenjai@doisaenjai.ac.th
website www.doisaenjai.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เนื้อที่ ๒๕  ไร่  -  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการหมู่ที่  ๗  ประกอบด้วย บ้านอาโยะใหม่  บ้านอาโยะอนามัย และบ้านแสนใจใหม่  หมู่ที่ ๘ ประกอบด้วยบ้านห้วยส้านเก่า  และหมู่ที่ ๒๒ ประกอบด้วย บ้านแสนใจพัฒนา บ้านแสนใจเก่า   มีทั้งหมด  ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่

  • บ้านอาโยะใหม่            ระยะห่างจากโรงเรียน    ๔.๘  กิโลเมตร
  • บ้านแสนใจใหม่           ระยะห่างจากโรงเรียน    ๒   กิโลเมตร
  • บ้านอาโยะอนามัย        ระยะห่างจากโรงเรียน    ๓.๘  กิโลเมตร
  • บ้านห้วยส้านเก่า          ระยะห่างจากโรงเรียน    ๖   กิโลเมตร
  • บ้านแสนใจเก่า            ระยะห่างจากโรงเรียน    ๑   กิโลเมตร
  • บ้านแสนใจพัฒนา        ระยะห่างจากโรงเรียน   ๐.๓ กิโลเมตร
ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ
 
www.sobdai.com
www.krusakon.com
www.geeratutor.com
www.kruthai.info
www.krubannok.com
e-office
e-money
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
รวมเว็บไซด์ราชการไทย
รัฐบาลไทย
ระบบราชการไทย (กพร)
www.weeratutor.com
สภาครู (คุรุสภา)
สำนักงาน ก.ค.ศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ประเมินภายนอก (สมศ.)
ระเบียนการลาราชการ (๕๕)
 
 

 พรบ.การศึกษา ๔๒
 หลักสูตร ๕๑
 พรบ.ครู ๔๗
 มาตรฐาน สมศ. รอบ ๓
นโยบายการศึกษา (๕๕)
พรบ.บำเหน็ดบำนาญครู ๕๓
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 46
 
 
 
 
**********************************************
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
๑๑๑ หมู่ ๒๒ บ้านแสนใจ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๐๐๕๘ E-mail :doiseanjai@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
Copyright @ 2011 - 2012 http://www.doiseanjai.com All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :
ครูภานุวัฒน์ งามเจริญ      ดูแลระบบโดย : ครูราเชนทร์ ติ๊บแก้ว