Untitled Document
    หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ประวัติโรงเรียน
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    เป้าประสงค์
    แนะนำผู้บริหาร
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนพักนอน
    ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
    ข้อมูลอนามัยนักเรียน
    รายชื่อนักเรียนทุนต่างๆ
    ติดต่อสอบถาม
   อนุรักษ์ "ปูแม่ฟ้าหลวง"
   วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า
   คิดดี ทำดี มีรางวัล
   เกษตรพอเพียงตามแนว
        พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพป.ชร.เขต ๑
   สพป.ชร.เขต ๒
   สพป.ชร.เขต ๓
   สพป.ชร.เขต ๔
   ม.แม่ฟ้าหลวง
   ม.ราชภัฏเชียงราย
   ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
Username:
Password :
|
   สสวท
   สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
   ความรู้รอบตัว
   อบต.แม่สลองใน
   เว็บกลุ่มแม่สลองใน
   มูลนิธิกระจกเงา
   มูลนิธิซีซีเอฟ
   มูลนิธิศุภนิมิตร
   เชียงรายโฟกัส
 
 
 
 
 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนดอยแสนใจ ( ตชด.อนุสรณ์ ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บริษัทค้าวัสดุก่อสร้างบ้านก๊อแสนใจ โดยบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง
เป็นผู้ก่อสร้างเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีโดยเสด็จพระราชกุศล และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ ได้ส่งสิบตำรวจโทนิรันดร์  มามาตร์มาเป็นครูใหญ่คนแรก
เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้ครู นักเรียน และราษฎร
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ราษฎรได้ร่วมกันย้ายโรงเรียนจากที่เดิม
เนื่องจากเกิดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร
ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลังซึ่งได้ทำการ
ส่งมอบเมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ และเมื่อวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ ได้ส่งชุดช่างกองร้อย ตชด.๓๒๒  กับกองร้อย ตชด. ๓๒๗ เข้ามาดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ขนาด กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร
ซึ่งได้รับงบประมาณจากพระอาจารย์สืบ ภัทปัญโญ และคณะ โดยใช้งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อทรงงานตามโครงการพระราชดำริ และพระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของให้แก่คณะครู นักเรียน และราษฎร 
และเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ นายจันทร์ นางปรียา สุวรรณผ่อง
ได้มอบอาคารเรียนขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๕ เมตร มูลค่า ๖๗๓,๑๒๕ บาท
วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ ได้ทำพิธีโอนมอบโรงเรียนอย่างเป็นทางการให้กับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนดอยแสนใจ ( ตชด.อนุสรณ์ ) จนถึงปัจจุบัน

 
 
ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ
 
www.sobdai.com
www.krusakon.com
www.geeratutor.com
www.kruthai.info
www.krubannok.com
e-office
e-money
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
รวมเว็บไซด์ราชการไทย
รัฐบาลไทย
ระบบราชการไทย (กพร)
www.weeratutor.com
สภาครู (คุรุสภา)
สำนักงาน ก.ค.ศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ประเมินภายนอก (สมศ.)
ระเบียนการลาราชการ (๕๕)
 
 

 พรบ.การศึกษา ๔๒
 หลักสูตร ๕๑
 พรบ.ครู ๔๗
 มาตรฐาน สมศ. รอบ ๓
นโยบายการศึกษา (๕๕)
พรบ.บำเหน็ดบำนาญครู ๕๓
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 46
 
 
 
 
**********************************************
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
๑๑๑ หมู่ ๒๒ บ้านแสนใจ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๐๐๕๘ E-mail :doiseanjai@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
Copyright @ 2011 - 2012 http://www.doiseanjai.com All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :
ครูภานุวัฒน์ งามเจริญ      ดูแลระบบโดย : ครูราเชนทร์ ติ๊บแก้ว