Untitled Document
    หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ประวัติโรงเรียน
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    เป้าประสงค์
    แนะนำผู้บริหาร
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนพักนอน
    ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
    ข้อมูลอนามัยนักเรียน
    รายชื่อนักเรียนทุนต่างๆ
    ติดต่อสอบถาม
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพป.ชร.เขต ๑
   สพป.ชร.เขต ๒
   สพป.ชร.เขต ๓
   สพป.ชร.เขต ๔
   ม.แม่ฟ้าหลวง
   ม.ราชภัฏเชียงราย
   ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
   อนุรักษ์ "ปูแม่ฟ้าหลวง"
   วิถีชุมชนคนอาข่า
   คิดดี ทำดี มีรางวัล
Username:
Password :
|
   สสวท
   สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
   ความรู้รอบตัว
   อบต.แม่สลองใน
   เว็บกลุ่มแม่สลองใน
   มูลนิธิกระจกเงา
   มูลนิธิซีซีเอฟ
   มูลนิธิศุภนิมิตร
   เชียงรายโฟกัส
 
 
 
 
 
 
ข้าราชการครู

นายราเชนทร์ ติ๊บแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางภัทรวดี ชำนาญยา
ตำแหน่ง ครู
นางพิมลวรรณ ธนชัยพัฒน์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวมานิดา เสาวรส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ จิตนากร
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจิรัชญา ผาลา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวมานิตา ยุคันธร
ตำแหน่ง ครู
นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิ่งหลี่ แซ่สิ่ว
ตำแหน่ง ครู

นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
ตำแหน่ง ครู

นายชวลิต พิศาลชัยกุล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอัครา ปินตารักษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพาพร ถมหนวด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
นายวีระศักดิ์ อุดทา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวแพแพง ชาวลี้แสน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างประจำ
น.ส.เอนิกา วงค์เมืองแล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
นางสาวศศิกานต์ ดาชิต
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางพรพิมล เถาวัลย์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
นายนิรันดร์ อายิ
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายณัฐวุฒิ มังคลาด
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
นักศึกษาฝึกสอน

นายนริศ ไชยฤกษ์
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวกาญจนา เชื้อคำลือ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยพะเยา

จำนวนผู้บริหารคณะครู/พนักงาน/ครูอัตราจ้าง/นักการภารโรง
ที่
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
1
ผู้บริหาร
1
-
1
2
ข้าราชการครู
5
11
16
3
พนักงานราชการ
1
1
2
4
ครูอัตราจ้าง
1
1
2
5
ครูธุรการ
0
1
1
6
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0
1
1
7
พี่เลี้ยงเด็ก
0
1
1
8
นักศึกษาฝึกสอน
1
1
2
9
นักการภารโรง
1
-
1
รวม
27
 
 
ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 
www.sobdai.com
www.krusakon.com
www.geeratutor.com
www.kruthai.info
www.krubannok.com
e-office
e-money
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
รวมเว็บไซด์ราชการไทย
รัฐบาลไทย
ระบบราชการไทย (กพร)
www.weeratutor.com
สภาครู (คุรุสภา)
สำนักงาน ก.ค.ศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ประเมินภายนอก (สมศ.)
ระเบียนการลาราชการ (๕๕)
 
 

 พรบ.การศึกษา ๔๒
 หลักสูตร ๕๑
 พรบ.ครู ๔๗
 มาตรฐาน สมศ. รอบ ๓
นโยบายการศึกษา (๕๕)
พรบ.บำเหน็ดบำนาญครู ๕๓
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 46
 
 
 
 
**********************************************
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
๑๑๑ หมู่ ๒๒ บ้านแสนใจ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๐๐๕๘ E-mail :doiseanjai@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
Copyright @ 2011 - 2012 http://www.doiseanjai.com All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :
ครูภานุวัฒน์ งามเจริญ      ดูแลระบบโดย : ครูราเชนทร์ ติ๊บแก้ว