Untitled Document
    หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ประวัติโรงเรียน
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    เป้าประสงค์
    แนะนำผู้บริหาร
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนพักนอน
    ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
    ข้อมูลอนามัยนักเรียน
    รายชื่อนักเรียนทุนต่างๆ
    ติดต่อสอบถาม
   อนุรักษ์ "ปูแม่ฟ้าหลวง"
   วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า
   คิดดี ทำดี มีรางวัล
   เกษตรพอเพียงตามแนว
        พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพป.ชร.เขต ๑
   สพป.ชร.เขต ๒
   สพป.ชร.เขต ๓
   สพป.ชร.เขต ๔
   ม.แม่ฟ้าหลวง
   ม.ราชภัฏเชียงราย
   ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
Username:
Password :
|
   สสวท
   สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
   ความรู้รอบตัว
   อบต.แม่สลองใน
   เว็บกลุ่มแม่สลองใน
   มูลนิธิกระจกเงา
   มูลนิธิซีซีเอฟ
   มูลนิธิศุภนิมิตร
   เชียงรายโฟกัส
 
 
 
 
 
 

โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ปูแม่ฟ้าหลวง”

1. หลักการและเหตุผล
               เนื่องด้วยหมู่บ้านแสนใจและโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด. อนุสรณ์) ตั้งอยู่ในพื้นที่ ภูเขาที่มีป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เกิดจากการเสียสมดุลของธรรมชาติจากการกระทำของมนุษย์นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งในฤดูแล้ง น้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบด้านการดำรงชีวิตประจำวัน สุขภาพอนามัย ด้วยโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษา และทางโรงเรียนมีความมุ่งหวัง ที่จะปลูกฝัง ให้นักเรียนพึงมีจริยธรรมคุณธรรมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้คุณค่าของธรรมชาติและรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป  ตลอดจนต้องการปลูกฝัง ให้นักเรียนเป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมชุมชน เพื่อการจัดการปัญหาในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
               ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงต้องการสนับสนุนให้นักเรียนมีกิจกรรมเสริม
ความรู้ด้วยรูปแบบของ“ห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แหล่งน้ำที่เป็นสาขาของแม่น้ำแม่สะแลป ดูแลธรรมชาติที่เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

2. วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ภัยธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
     2. เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
     3. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
         สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
     4. เพื่อให้โรงเรียน ชุมชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง

3. เป้าหมาย
     3.1 ผลผลิต  (เชิงปริมาณ)
          1. นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด. อนุสรณ์) บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
          2. สมาชิกชุมชน บ้านแสนใจพัฒนา หมู่ที่ 22 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง
จ. เชียงราย
     3.2  ผลลัพธ์  ( เชิงคุณภาพ)
          1. มีแหล่งเรียนรู้ภัยธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
          2. นักเรียนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
          3. นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
              สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
          4. โรงเรียน ชุมชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง


4.กิจกรรม
          - ชุดนิทรรศการ “ปูแม่ฟ้าหลวง”
          - สร้างฝ่ายชะลอน้ำ
          - ปลูกป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ
          - กิจกรรมนักข่าวน้อยรายการ “ปูแม่ฟ้าหลวงห่วงน้องๆ”

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1. มีแหล่งเรียนรู้ภัยธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม
          2. นักเรียนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์
          3. นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
              สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
          4. โรงเรียน ชุมชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ปูแม่ฟ้าหลวง”

วีดีทัศน์

 

 

>>>>>คลิก!!!!! .... หนังสืออิเล็กทรอนิกส ปูแม่ฟ้าหลวง หนึ่งเดียวในโลก <<<<<

 

ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ
 
www.sobdai.com
www.krusakon.com
www.geeratutor.com
www.kruthai.info
www.krubannok.com
e-office
e-money
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
รวมเว็บไซด์ราชการไทย
รัฐบาลไทย
ระบบราชการไทย (กพร)
www.weeratutor.com
สภาครู (คุรุสภา)
สำนักงาน ก.ค.ศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ประเมินภายนอก (สมศ.)
ระเบียนการลาราชการ (๕๕)
 
 

 พรบ.การศึกษา ๔๒
 หลักสูตร ๕๑
 พรบ.ครู ๔๗
 มาตรฐาน สมศ. รอบ ๓
นโยบายการศึกษา (๕๕)
พรบ.บำเหน็ดบำนาญครู ๕๓
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 46
 
 
 
 
**********************************************
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
๑๑๑ หมู่ ๒๒ บ้านแสนใจ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๐๐๕๘ E-mail :doiseanjai@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
Copyright @ 2011 - 2012 http://www.doiseanjai.com All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :
ครูภานุวัฒน์ งามเจริญ      ดูแลระบบโดย : ครูราเชนทร์ ติ๊บแก้ว