Untitled Document
    หน้าแรก
    ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
    ข้อมูลอาคารสถานที่
    ประวัติโรงเรียน
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    เป้าประสงค์
    แนะนำผู้บริหาร
    ข้อมูลครู
    ข้อมูลนักเรียน
    ข้อมูลนักเรียนพักนอน
    ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
    ข้อมูลอนามัยนักเรียน
    รายชื่อนักเรียนทุนต่างๆ
    ติดต่อสอบถาม
   อนุรักษ์ "ปูแม่ฟ้าหลวง"
   วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า
   คิดดี ทำดี มีรางวัล
   เกษตรพอเพียงตามแนว
        พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ
   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
   สพป.ชร.เขต ๑
   สพป.ชร.เขต ๒
   สพป.ชร.เขต ๓
   สพป.ชร.เขต ๔
   ม.แม่ฟ้าหลวง
   ม.ราชภัฏเชียงราย
   ม.ราชมงคลล้านนาเชียงราย
Username:
Password :
|
   สสวท
   สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์
   ความรู้รอบตัว
   อบต.แม่สลองใน
   เว็บกลุ่มแม่สลองใน
   มูลนิธิกระจกเงา
   มูลนิธิซีซีเอฟ
   มูลนิธิศุภนิมิตร
   เชียงรายโฟกัส
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

1. หลักการและเหตุผล
               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเคยเสด็จเยี่ยม
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เมื่อครั้งยังเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ได้ทราบว่า ราษฎรชาวไทยภูเขา ที่บ้านดอยแสนใจมีฐานะยากจน นักเรียนมีสุขภาพไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  จึงทรงมีแนวพระราชดำริให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชน  เพราะการที่ชุมชนในฐานะมนุษย์ทุกคนนั้น   จำเป็นต้องรับประทานอาหารทั้งพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์เพื่อการเจริญเติบโต และให้มีความสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข  ทางโรงเรียนตระหนักถึงแนวพระราชดำริ
และสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชดำริ
ช่วยป้องกันและลดปัญหาที่อาจเกิดกับนักเรียนดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
     1.  เพื่อปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลเพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน    
     2.  เพื่อเลี้ยงสัตว์ คือ หมู ไก่ และปลาตามความเหมาะสมสำหรับประกอบอาหาร
     3.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นใช้ประโยชน์ในอนาคต
     4.  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัดปฏิบัติและเรียนรู้ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง
     5.  เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตร การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรักการทำงาน

         

3. เป้าหมาย
     1.  นักเรียนโรงเรียนดอยแสนใจ(อนุสรณ์) ได้รับประทานอาหารกลางวันจากโครงการ  
     2.  การเลี้ยงหมู  รุ่นละจำนวน 3-5 ตัว       
     3.  การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่  รุ่นละจำนวน 100 ตัว
     4.  การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ รุ่นละจำนวน 100-200 ตัว 
     5.  การเลี้ยงปลา รุ่นละจำนวน 500-2,000 ตัว 
     6.  การปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักบุ้ง  ผักคะน้า  ผักกาด มะเขือ พริก  เป็นต้น 
     7. การปลูกกล้วยนำว้า  มะละกอ และกาแฟ  และการแปรรูปอาหาร เป็นต้น
     8. การปลูกพืชสมุนไพร
     9. การทำน้ำหมักชีวภาพ   
     10. สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
     11. การออมทรัพย์

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปลูกพืชผักสวนครัว
          และสามารถนำแบบอย่างไปปลูกที่บ้านได้
     2.  นักเรียนความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงสัตว์สามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติ
          ในการเลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้าน
     3.  ผลผลิตที่ได้รับสามารถนำมาประกอบอาหารกลางวันหรือจำหน่ายได้
     4.  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคขาดสารอาหาร

โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

ดร.อนวัช อุ่นกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยแสนใจ
 
www.sobdai.com
www.krusakon.com
www.geeratutor.com
www.kruthai.info
www.krubannok.com
e-office
e-money
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
รวมเว็บไซด์ราชการไทย
รัฐบาลไทย
ระบบราชการไทย (กพร)
www.weeratutor.com
สภาครู (คุรุสภา)
สำนักงาน ก.ค.ศ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ประเมินภายนอก (สมศ.)
ระเบียนการลาราชการ (๕๕)
 
 

 พรบ.การศึกษา ๔๒
 หลักสูตร ๕๑
 พรบ.ครู ๔๗
 มาตรฐาน สมศ. รอบ ๓
นโยบายการศึกษา (๕๕)
พรบ.บำเหน็ดบำนาญครู ๕๓
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๖
พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๗
พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 46
 
 
 
 
**********************************************
โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์)
๑๑๑ หมู่ ๒๒ บ้านแสนใจ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๕๓-๑๖๐๐๕๘ E-mail :doiseanjai@hotmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
Copyright @ 2011 - 2012 http://www.doiseanjai.com All rights reserved.
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :
ครูภานุวัฒน์ งามเจริญ      ดูแลระบบโดย : ครูราเชนทร์ ติ๊บแก้ว