บริการออนไลน์ แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป โปรดเลือกปี ปีการศึกษา 2566
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA FACEBOOK ดอยแสนใจ YOUTUBE ดอยแสนใจ
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730