ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
ชื่อ : นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางนิกา ทวีพนารักษ์
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : ครูภูมิปัญญา
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายนิรันดร์ อายิ
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : นักการภารโรง 
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางพัชรินทร์ คีรีแสนใจ
ตำแหน่ง : ชำนาญการ, หัวหน้างานบุคคล
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวปวีณา จำมิ่ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวเกวลี พินิจ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวจัญริญา สีธิไชย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายจิรภัทร ตันมา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวปณิตา แสนปัญญา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาววราพร กำแปง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย 
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอน วิชาการงานอาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : 
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : 
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
เบอร์โทรศัพท์ :
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA
ทำเนียบบุคลากร
FACEBOOK ดอยแสนใจ YOUTUBE ดอยแสนใจ
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730