ประวัติโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 2. ประวัติโรงเรียน 3. วิสัยทัศน์ คำขวัญ อัตลักษณ์ 4. สีประจำโรงเรียน เอกลักษณ์ 5. กิจกรรมหลักของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA
รายการดังนี้
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730