ประถมศึกษาที่ 4/1 ประถมศึกษาที่ 4/2 ประถมศึกษาที่ 5/1 ประถมศึกษาที่ 5/2 ประถมศึกษาที่ 6 มัธยมศึกษาที่ 1 มัธยมศึกษาที่ 2 มัธยมศึกษาที่ 3 ประถมศึกษาที่ 1/1 ประถมศึกษาที่ 1/2 ประถมศึกษาที่ 1/3 ประถมศึกษาที่ 2/1 ประถมศึกษาที่ 2/2 ประถมศึกษาที่ 2/3 ประถมศึกษาที่ 3/1 ประถมศึกษาที่ 3/2 มัธยมศึกษาที่ 1 มัธยมศึกษาที่ 2 มัธยมศึกษาที่ 3 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730