ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
 ชื่อโรงเรียนดอยแสน(ตชด.อนุสรณ์) ที่ตั้ง 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โทรศัพท์ 063-1358730 e-mail doisaenjai@doisaenjai.ac.th 
website www.doisaenjai.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ 25 ไร่ - ตารางวา เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ 7 ประกอบด้วย บ้านอาโยะใหม่ บ้านอาโยะอนามัย และบ้านแสนใจใหม่ หมู่ที่ 8 ประกอบด้วยบ้านห้วยส้านเก่า และหมู่ที่ 22 ประกอบด้วย บ้านแสนใจพัฒนา บ้านแสนใจเก่า มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ - บ้านอาโยะใหม่ ระยะห่างจากโรงเรียน 4.8 กิโลเมตร - บ้านแสนใจใหม่ ระยะห่างจากโรงเรียน 2 กิโลเมตร - บ้านอาโยะอนามัย ระยะห่างจากโรงเรียน 3.8 กิโลเมตร - บ้านห้วยส้านเก่า ระยะห่างจากโรงเรียน 6 กิโลเมตร - บ้านแสนใจเก่า ระยะห่างจากโรงเรียน 1 กิโลเมตร - บ้านแสนใจพัฒนา ระยะห่างจากโรงเรียน 0.3 กิโลเมตร
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730