กิจกรรมหลักของโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA
 - กิจกรรมอนุรักษ์ปูแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์ปูแม่ฟ้าหลวง 1 เดียวในโลกวิถีชมชนคนอาข่า เพื่อให้มีความรู้และสืบสานประเพณี ชุมชนคนอาข่า มีจิตสำนึกอนุรักษ์วิถีอันดีงามของชนเผ่าอาข่า - คิดดีทำดี เพื่อให้มีค่านิยมแสดงพฤติกรรมอันดีงานต่อตนเองและผู้อื่น มีเจตคติที่ดีและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข - จะเห็นได้ว่าโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดั่งคำขวัญของโรงเรียน ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730