สีประจำโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สีแดง - สีขาว
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA
 - โรงเรียนวิถีชุมชนคนอาข่า - โรงเรียนอนุรักษ์ปูแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนคุณธรรม - โรงเรียนปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730