ประวัติของโรงเรียนโดยย่อ
 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 22 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บนเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1. บ้านอาโย๊ะใหม่ 2.บ้านแสนใจใหม่ 3. บ้านอาโย๊ะอนามัย 4. บ้านห้วยส้าน 5. บ้านแสนใจเก่า 6. บ้านแสนใจพัฒนา โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2512 เดิมชื่อ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายเดนบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง บ้านก๊อแสนใจ โดยบริษัทค้าวัสดุก่อสร้างเป็นผู้ก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเสด็จพระราชกุศลและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 ได้ส่ง สิบตำรวจโทนิรันดร์ มามาตร์ มาเป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพระราชทานอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของให้ครู นักเรียน และราษฎร ต่อมาเมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2526 ราษฎรได้ร่วมกันย้ายโรงเรียนจากที่เดิมเนื่องจากเกิดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 
1 หลัง ซึ่งได้ทำการส่งมอบเมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2529 และเมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2533 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 32ได้ส่งชุดช่างกองร้อย ตชด.322 กับกองร้อย ตชด. 327 เข้ามาดำเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ซึ่งได้รับงบประมาณจากพระอาจารย์สืบ ภัทปัญโญ และคณะ โดยใช้งบประมาณ 90,000 บาท และเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2541 นายจันทร์ - นางปรียา สุวรรณผ่อง ได้มอบอาคารเรียนขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 35 เมตร มูลค่า 673,125 บาท ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ได้ทำพิธีโอนมอบโรงเรียนอย่างเป็นทางการให้กับสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) จนถึงปัจจุบัน และในวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อทรงงานตามโครงการพระราชดำริ และพระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบสิ่งของให้กับนักเรียน คณะครู และราษฎร
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730