วิสัยทัศน์
คำขวัญของโรงเรียน
อัตลักษณ์
 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสร์) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมชนเผ่า
ประวัติโรงเรียน งานบุคลากรดอยแสนใจ "Doisaenjai" BIG DATA
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ คิดดี ทำดี ดำรงวิถีชนเผ่า
โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) เลขที่ 111 หมู่ 22 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110 อีเมล : doisaenjai@doisaenjai.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0631358730